Dokumenti

Održivost

AKTIVNI U ZAJEDNICI DUBRAVICA logo PNG

 

Općina Dubravica već dugi niz godina samostalno ili u suradnji s drugim institucijama /udrugama provodi projekte koji su vezani za poboljšanje standarda stanovnika, uvjeta življenja. Provedbom projekta Aktivni u zajednici educirat će se 15 dugotrajno nezaposlenih mladih osoba dobi od 15-29 godina i 15 dugotrajno nezaposlenih osoba iznad 54 godine starosti s područja Općine Dubravica.

Provedbom tematskih radionica, te edukacijom i motivacijom ranjivih dobnih skupina doprinjet će se njihovom socijalnom uključivanju, poticanju povećanja zapošljivosti ranjivih skupina, kroz navedene edukacije i radionice ciljne skupine steći će znanja i vještine koje će im budućnosti olakšati potragu za zaposlenjem, povećati njihovu socijalnu uključenost u zajednicu.

Projektom se nastavlja smjer dosadašnjeg djelovanja prijavitelja i partnera u području socijalnog/društvenog djelovanja te se otvara novi okvir koji je održiv i koji će se razvijati i nakon provedbe navedenog projekta kroz niz mjera poput osiguravanja financijske podrške dugotrajno nezaposlenim mladima i starijima od 54 godine za sudjelovanje u edukativnim programima za stjecanje dodatnih kompetencija i/ili prekvalifikaciju. Jedan od pozitvnih outputa koji proizlazi
provedbom projekta je povećanje razine umreženosti s organizacijama civilnog društva s ciljem provedbe i obogaćivanja obrazovnih, edukativnih potencijala u lokalnoj zajednici.

Sva oprema koja će biti nabavljena u okviru projekta Aktivni u zajednici (kombi, informatička oprema stolna računala/laptopi i sl.) bit će dobar zalog za provedbu budućih projekata, omogućit će se korištenje opreme za buduće projekte te će se učinci multiplicirati na nove.

Održivost projekta osigurat će se i kroz kvalitetnu suradnju prijavitelja Općine Dubravica i partnera Udruge vinogradara i podrumara općine Dubravica, na novim projektima. Članovi udruge steći će nova znanja i kompetencije za provođenje i apliciranje projektata na nove EU natječaje, također financijska održivost postići će se kroz unapređenje programskog sadržaja udruge kojim će se omogućiti jačanje kapaciteta provođenjem novih i razvojem inovativnih programa, te implementaciju istih u daljnjem radu udruge. Udruga vinara i podrumara Općine Dubravica osnažiti će svoju ulogu na području Općine Dubravica.

Općina će nakon završetka projekta kroz mjeru sufinaciranja i osiguranja prostora potrebnog za održavanje radionica/edukacija te provođenje inovativnih socijalnih programa usmjerenih kako prema mladoj populaciji tako i prema starijoj populaciji doprinjeti boljitku cijele lokalne zajednice i njenih ranjivih skupina. Provedbom projekta Aktivni u zajednici ostvarit će se suradnja i uspostaviti novi kontakti s ustanovama, tvrtkama, obrtnicima, OPG-a na području UAZ te utvrditi potrebe istih za zapošljavanjem nove radne snage.

Zaposlenici Općine Dubravica koji će biti uključeni u upravljanje i provedbu projekta steći će nova iskustva i kompetencije koje će im biti od velike koristi u budućim projektima koji će se provoditi na području Općine Dubravica, te će svoje stečeno znanje implementirati u pripremi i provedbi novih projekata i mjera za njihovo ostvarenje.

Financijska održivost ogleda se i kroz povećanje konkurentnosti ciljanih skupina na tržištu rada i izgledima za njihovo zapošljavanje. Što će u konačnici dovesti do pozitivnih pomaka kako za nezaposlene, socijalno isključene pojedince tako i za lokalnu zajednicu u cjelini. Politička odnosno institucionalna održivost zagarantirana je osim pravnim statusom JLS i udruge i načelima djelovanja i područjem djelovanja. Sve aktivnosti udruge javne su, demokratske i neprofitne te su dio cjeline svake jedinice lokalne samouprave i obuhvaćene su predviđenim budžetom i proračunom.

Ovakav model pružanja potpore dugotrajno nezaposlenim ranjivim skupinama, poslužit će kao polazišna točka u planiranju budućih mjera u okviru strateških dokumenata na lokalnoj razini.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

vidljivost

 

Novosti

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

vidljivost

Aktivnosti

aktivnosti foto logo

 

Aktivnosti projekta „AKTIVNI U ZAJEDNICI“ su:

Radionica informatičke pismenosti (za starije od 54 g; od 9. do 15. mj. provedbe projekta) usmjerena usvajanju novih znanja; a rezultat iste usvojena znanja i vještine služenja računalom, internetom, e-poštom, MS Office, ključna za pronalaženje i dobivanje posla;

Radionica stranog jezika (za djecu i mlade: traje 10. - 16. mj provedbe projekta) u svrhu stjecanja 2 razine znanja engleskog jezika; rezultat iste je stečena napredna razina znanja engleskog jezika kao jednog od osnovnih uvjeta za integraciju na tržište rada;

Radionica – poduzetničke priče (jednodnevna, u organizaciji partnera; realizacija u 19. mj provedbe projekta) uključuje interaktivno razmjenjivanje poslovnih ideja, iskustava i pitanja između trenera, 4 uspješna poduzetnika i pripadnika ciljne skupine; rezultat – usvojeno iskustvo i dobre ideje poduzetnika.

Praktična radionica (20.-22. mj provedbe projekta); rezultati - primjene stečenog znanja i uspješnog traženja posla (istraživanje potreba tržišta rada, izrada životopisi i zamolbe, simuliranje intervjua za posao i sl.).

Projekt odgovara na problem dugotrajne nezaposlenosti djece i mladih u dobi od 15 do 29 godina te osoba starijih od 54 godine na području Općine Dubravica; Projekt osnažuje ranjivu skupinu i prenosi im kompetencije, znanja i vještine koje će povećati njihovu zapošljivost i socijalnu uključenost kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

vidljivost

O projektu

AKTIVNI U ZAJEDNICI DUBRAVICA logo PNG

 

Cilj projekta „AKTIVNI U ZAJEDNICI“ je jačanje socijalne uključenosti i povećanje zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Ciljna skupina projekta su dugotrajno nezaposlene osobe: 15 djece i mladih od 15 do 29 godina (nezap. >6mj) i 15 osoba starijih od 54 godine (nezap. >12 mj); odabrana je temeljem provedene ankete od strane prijavitelja o socioekonomskom statusu stanovnika (radno iskustvo, nezaposlenost/razlozi nezaposlenosti, informacije vezane uz financiranje životnih potreba, buduće planove i interese).

U istraživanju je sudjelovalo 100 ispitanika, a rezultati su pokazali kako 31% živi bez stalnih prihoda za život, 38% je dugotrajno nezaposleno, od toga 16% mladi do 29 g te 22% starijih od 50 g. Kod 91% dugotrajno nezaposlenih ispitanika izolirani su problemi/potrebe nedostatka znanja i vještina za samozapošljavanje, nedovoljna informatička pismenost i znanje stranog jezika (75% poslodavaca kao uvjet zapošljavanja postavlja poznavanje stranog jezika i rada na računalu), neiskustvo/neznanje izrade životopisa i zamolbe, predstavljanja sebe poslodavcu, loša reputacija zbog dugotrajne nezaposlenosti (kod nekih poslodavaca), demotiviranost, nedostatak financijskih sredstava, inertnost nastala dugotrajnom nezaposlenošću i izoliranosti.

Analiza stanja područja iz navedene ankete ukazuje na problem visoke nezaposlenosti, nedovoljne brige društva, nizak životni standard, nedostatak životne perspektive, izoliranost, nedostatak javnog prijevoza, te nedostatak materijalnog kapaciteta prijavitelja za provedbom edukativnih programa prilagođenih ciljnoj skupini.

Korist koju će ciljna skupina ostvariti kroz projekt su vještine, znanja, sposobnosti, motiviranost za uspješnu integraciju na tržište rada, (samo)zapošljavanje, aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici s osjećajem osobnog dostojanstva.

Projekt je koncipiran u 3 elementa i provodi se 24 mj. U prvih 6 mj. provedbe oformit će se projekti tim, provesti nabava usluga i roba, te odabir pripadnika ciljnih skupina; 4 edukativne radionice realizirat će se tijekom 16 mj.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

vidljivost